UO Sinj donio Odluku o sufinanciranju nastupa na sajmovima u 2020.g.

UPRAVNI ODBOR

Ur. broj:20-16-157-20-2019.

Sinj, 04.12.2019.

Na temelju članka 26. Statuta Udruženja obrtnika Sinj, Upravni odbor Udruženja obrtnika Sinj, na 5. sjednici održanoj dana  04.12.2019. godine, donosi

O   D   L   U   K   U

O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA NASTUPA NA SAJMOVIMA U 2020. GODINI

1.

Prihvaća se Plan međunarodnih i regionalnih sajmova Hrvatske obrtničke komore za 2020. godinu.

2.

Udruženje obrtnika Sinj može sufinancirati svojim članovima dio troškova za nastup na sajmovima koji nisu uvršteni u Plan sajmova iz točke 1. ove Odluke, a lokalnog su karaktera.

3.

U skladu sa Financijskim planom Udruženja obrtnika Sinj za 2019. godinu, utvrđuje se mogućnost sufinanciranja do 500,00 kuna po jednom obrtu. Ukupan broj obrta kojima se u 2020. godini može dodijeliti sufinanciranje troškova nastupa na sajmovima iz točke 2. ove Odluke je deset.

Uvjet za sufinanciranje troškova iz točke 2. ove Odluke su uredno podmirene obveze  poreza i doprinosa, što se dokazuje potvrdom Porezne uprave odnosno ispisom Porezne knjigovodstvene kartice putem Jedinstvenog portala Porezne uprave. Uredno podmirenim obvezama smatra se i dugovanje do 300,00 kuna  s time da komorski doprinos mora biti podmiren u potpunosti.

Prednost za sufinanciranje nastupa na sajmovima imaju obrti koji nastupaju po prvi puta na sajmovima, odnosno kojima se nije dodjeljivala financijska pomoć od strane Udruženja obrtnika Sinj ili POK-a Split ili HOK-a.

4.

Svaki zahtjev za sufinanciranjem troškova nastupa na sajmovima, rješava se pojedinačno. Zahtjevu se obvezno prilažu dokazi o sudjelovanju na sajmu i to račun organizatora sajma, dokaz o plaćanju računa i potvrda organizatora o sudjelovanju na sajmu, kao i dokaz o uredno podmirenim porezima i doprinosima.

5.

Nakon dostavljenog zahtjeva i  pismenih dokaza o nastupanju na sajmu i ostalih dokaza iz točke 4. ove Odluke, Upravni odbor Udruženja obrtnika Sinj donosi pojedinačnu odluku za svaki zahtjev, a dodijeljeni iznos financijske pomoći uplaćuje se na žiro račun obrta, ali tek po ispostavljenom računu ovom Udruženju za refundiranje troškova nastupanja na sajmu.

6.

Zahtjevi za sufinanciranje troškova nastupa na sajmovima u 2020. godini, zaprimaju se u vremenu od 01.11.2020. do zaključno 30.11.2020. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK:

Nikola Pavić