Udruženje obrtnika Trogir sufinancira svojim obrtnicima nastup na sajmovima u 2020. godini

UDRUŽENJE OBRTNIKA TROGIR – UPRAVNI ODBOR

ODLUKA o sufinanciranju nastupa na sajmovima u 2020. godini

Udruženje obrtnika Trogir (Udruženje) može svojim članovima jedanput godišnje sufinancirati nastup na sajmovima.

Za nastup na sajmovima uvrštenih u Plan sajmova Hrvatske obrtničke komore (HOK) za 2020. godinu može se sufinancirati dio troška nastupa koji HOK odnosno područna obrtnička komora (POK) ne sufinancira. Maksimalno se može sufinancirati 70 % troška nastupa na sajmu koji snosi obrtnik/član Udruženja i u iznosu koji ne može biti viši od 3.000,00 kn po obrtu/članu Udruženja u sveukupnom iznosu do 40.000,00 kn za sve sudionike obrtnike/članove Udruženja u 2020. godini sukladno Financijskom planu Udruženja obrtnika Trogir za 2020. godinu i raspoloživim sredstvima Udruženja obrtnika Trogir.

Uvjet je podmiren komorski doprinos.

Prednost imaju članovi koji prvi put podnose zahtjev za sufinanciranje troška nastupa na sajmovima.

Upravni odbor Udruženja obrtnika Trogir odlučuje o svakom pojedinačnom zahtjevu.

Pri podnošenju zahtjeva potrebno je priložiti dokaz o sudjelovanju na sajmu, račun za troškove nastupa na sajmu i dokaz o plaćanju računa.

Po donesenoj odluci o sufinanciranju, sufinanciranje će se provesti uplatom na žiro račun obrta/člana Udruženja i to temeljem ispostavljenog računa Udruženju obrtnika Trogir za refundiranje troškova nastupa na sajmu.                                                                       Predsjednica Udruženja obrtnika Trogir :

Marija Hell