O nama

Obrtnička komora Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu Komora) usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva, te zastupa i predstavlja članove  Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Komora je pravna osoba, s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o obrtu, Statutom Hrvatske obrtničke komore i Statutom Komore.Komora sudjeluje u promicanju obrta i obrtništva,informiranju javnosti o obrtu i obrtništvu.

Prikuplja podatke potrebnih za ocjenu stanja u obrtništvu i inicira promjene za razvoj obrtništva, daje stručna mišljenja , primjedbe i prijedloge odgovarajućim tijelima kod donošenja propisa od ineresa za obrtništvo .
Promiće , organizira i sudjeluje u obrazovanju  za obrtništvo.
Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o obrtu i Statutom Komore.

Tijela Komore

Tijela Komore jesu:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Nadzorni odbor
  4. Predsjednik

1. Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a sačinjavaju je predstavnici članova Komore.

Skupština ima 35 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, brojčana i strukovna zastupljenost članova

Izbor predstavnika  u Skupštinu obavljaju udruženja obrtnika vodeći računa o brojčanoj , strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.

2. Upravni odbor

Upravni odbor  upravlja poslovima komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

Upravni odbor ima 13 članova.

Članovi Upravnog odbora su predsjednici udruženja obrtnika po položaju i jednog člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore.

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela komore, predstavnici cehova kada su nadnevnom redu pitanja od interesa za njihove djelatnosti .Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.                                                                                                             Upravni odbor , između ostalog, provodi odluke i zaključke Skupštine, daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave, druga tijela i organizacije.

Upravni odbor usklađuje međusobne odnose strukovnih grupa, te rješava i ostala pitanja koja prema Statutu komore i drugim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

3. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Komore nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Komore, nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore.

Mandat predstavnika u Nadzornom odboru traje četiri godine.

4. Predsjednik

Predsjednik komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovoran je za zakonitost njezina rada.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini koja ga imenuje iz redova članova Komore.

Predsjedništvo

Predsjedništvo je savjetodavno izvršno tijelo Komore, a čine ga dva potpredsjednika Komore i tajnik Komore.

Odbori

Stalna radna tijela Upravnog odbora su:

  •     Odbor za školstvo
  •     Odbor za gospodarstvo
  •     Odbor za sajmove
  •     Odbor za financije

Oblici strukovnog rada

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni Rad po cehovima.

Na razini komore djeluju sljedeći cehovi:

-Ceh za proizvodno-uslužni obrt, brodare i kamenare

-Ceh za morsko ribarstvo

-Ceh za ugostiteljstvo i turizam

-Ceh frizera, kozmetičara, pedikera i njege tijela

-Cek za autoprijevoz i autostruku

-Ceh za trgovinu i cvjećarstvo

-Ceh za intelektualne usluge gospodarskog karaktera

Zadaća ceha je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova Komore koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost na razini Komore.