Udruženje obrtnika Trogir – Sufinanciranje nastupa na sajmovima u 2023. godini

Upravni odbor Udruženje obrtnika Trogir donio je Odluku o sufinanciranju nastupa na sajmovima u 2023.g. na način da može svojim članovima jedanput godišnje sufinancirati nastup na sajmovima.

Za nastup na sajmovima uvrštenih u Plan sajmova Hrvatske obrtničke komore (HOK) za 2023. godinu može se sufinancirati

  • dio troška nastupa koji HOK odnosno područna obrtnička komora (POK) ne sufinancira.

Udruženje obrtnika Trogir može u 2023. godini sufinancirati trošak nastupa na sajmu u maksimalnom iznosu do 5.000,00 kn (663,61 EUR Tečaj konverzije: 7,53450) po obrtu/članu Udruženja obrtnika Trogir, a u sveukupnom iznosu do 60.000,00 kn (7.963,37 EUR Tečaj konverzije: 7,53450) za sve sudionike obrtnike/članove Udruženja obrtnika Trogir u 2023. godini sukladno Financijskom planu Udruženja obrtnika Trogir za 2023. godinu i prema raspoloživim sredstvima Udruženja obrtnika Trogir.

Uvjet je podmiren komorski doprinos.

Prednost imaju članovi koji prvi put podnose zahtjev za sufinanciranje troška nastupa na sajmovima.

Upravni odbor Udruženja obrtnika Trogir odlučuje o svakom pojedinačnom zahtjevu.

Pri podnošenju zahtjeva potrebno je priložiti dokaz o sudjelovanju na sajmu, račun za troškove nastupa na sajmu i dokaz o plaćanju računa.

Po donesenoj odluci o sufinanciranju, sufinanciranje će se provesti uplatom na žiro račun obrta/člana Udruženja i to temeljem ispostavljenog računa Udruženju obrtnika Trogir za refundiranje troškova nastupa na sajmu.