Potpora za očuvanje radnih mjesta: ožujak – svibanj 2021.g.

Potpora za očuvanje radnih mjesta ožujak-svibanj 2021.  – potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko moslavačke, Zagrebačke i  Karlovačke županije – produženje mjere očuvanja radnih mjesta ožujak-travanj na ožujak-travanj-svibanj

Cilj mjere – očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci iz sektora

 1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke  agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • Izdavačka djelatnost – izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
 1. Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoren33333333i
 • Odlukom stožera
 1. Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikro poduzetnici) bez obzira na djelatnost
 2. Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni. Objektivni razlozi jesu: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja.
 3. Pravne osobe u sustavu sporta i to:
 • sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu;
 • sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu.

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit. Iznimno, pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. ovoga odjeljka ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

Tko ne može koristiti potporu:

 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je od strane nadležnih tijela utvrđeno kršenje Odluka stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru
 • Poslodavci iz djelatnosti K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja kao i iz djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 92) ne mogu koristiti ovu mjeru.

Ciljane skupine radnika Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Ciljana skupina radnika ne uključuje – umirovljenike strane radnike iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Predstavnici radnika u upravnim i nadzornim odborima odnosno drugim odgovarajućim tijelima koja nadziru vođenje poslova mogu koristiti predmetnu potporu.

Pravne osobe u sustavu sporta ostvaruju pravo na potporu za radnike koji su zaposleni temeljem ugovora o radu, a sukladno Zakonu o sportu i propisima o radu, kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje.

Za pravne osobe u sustavu sporta ciljana skupina radnika ne uključuje sportaše, vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave i nadzornog odbora, direktore, prokuriste i slično.

Razdoblje i trajanje Od 01. ožujka do 31. svibnja 2021. g.

Visina potpore − iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

▪ od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn

▪ od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn

▪ od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn

▪ od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn

▪ od 60% i više – 4.000,00 kn

− doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili Odlukom epidemiologa:

 • 2.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 1 do 14 dana
 • 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim  trajanjem proporcionalno iznosu potpore

OSTVARIVANJE PRAVA NA NADOKNADU FIKSNIH TROŠKOVA

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite imaju mogućnost zatražiti dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna uprava. Za ostvarivanje ove mogućnosti potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Postupak zaprimanja i odobravanja zahtjeva propisati će Ministarstvo financija, Porezna uprava i objaviti na svojim mrežnim stranicama https://www.porezna-uprava.hr/. Po odobrenju zahtjeva od strane Ministarstva financija, Porezne uprave, Zavod će izvršiti isplate.

 • Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni:
 • 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem  proporcionalno iznosu potpore
 • Pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. odjeljka Ciljane skupine poslodavaca bez obzira pad prometa:
 • 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem  proporcionalno iznosu potpore
 • Poslodavci koji osnovani nakon 1. listopada 2020. godine, a u siječnju 2021. su bili zatvoreni Odlukom Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)
 • 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu ukoliko je poslodavac Odlukom stožera ili Odlukom epidemiologa zatvoren od 15 dana i nadalje
 • doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem proporcionalno iznosu potpore

VAŽNO:

 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
 • Poslodavci koji su zatvoreni Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) te odlukom epidemiologa ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem su zatvoreni gore navedenim odlukama.
 • Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), ili su poslovno povezani s poslodavcima kojima je zatvorena djelatnost moraju dokazati da su imali pad

prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem im je rad ograničen sukladno gore navedenoj odluci.

 • Poslodavci s područja pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu za ožujak, travanj i svibanj 2021. Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva izjaviti će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su nastupile okolnosti iz kriterija za dobivanje potpore. Zavod može naknadno tražiti dodatne dokaze o navodima iz izjave.
 • Pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. odjeljka Ciljane skupine poslodavaca ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristit potporu za ožujak, travanj i svibanj 2021. godine. Navedeni poslodavci kod podnošenja zahtjeva izjaviti će pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu odnosno sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu, da su sredstva za plaće radnika za koje se traži potpora nisu financirana ili sufinancirana sredstvima iz drugih javnih izvora. Zavod može naknadno tražiti dodatne dokaze o navodima iz izjave.
 • Mjera se ne odnosi na:

poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali;

 • poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri.

Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i  usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz; te na sve poslodavce s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je plaća opravdani trošak, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjene po različitim mjerama.
 • Poslodavci mogu odabrati:
 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Pravo na potporu ne ostvaruje poslodavac u sustavu sporta za radnike čiji je trošak plaće planiran programom javnih potreba jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S-a) u 2020. i 2021. godini, a isplata iste je obustavljena odlukom nadležnog tijela ilije odlukom nadležnog tijela program javnih potreba izmijenjen na način da se trošak plaće  iše ne planira programom javnih potreba,
 • Za radnike zaposlene nakon 28. veljače 2021. godine ne može se odobriti potpora za mjesec ožujak 2021. godine, za radnike zaposlene nakon 31. ožujka 2021. godine ne može se odobriti potpora za mjesec travanj 2021. godine, a za radnike zaposlene nakon 30. travnja 2021. godine ne može se odobriti potpora za mjesec svibanj 2021. godine. Iznimka su radnici koji se zapošljavaju kao zamjena za radnike za koje je zatražena potpora, a koji su u mjesecu za koji se traži potpora započeli s korištenjem rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili su otkazali ugovor o radu, a otkazni rok im je istekao. Zahtjev za zamjenske radnike predaje se kroz dopunu zahtjeva, a u rokovima propisanim za podnošenje zahtjeva za mjesec za koji se traži potpora
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 31.12.2020. godine mogu koristiti mjeru za ožujak i travanj.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 31.01.2021. godine mogu koristiti mjeru za svibanj.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za ožujak i travanj uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana  1.12.2020.godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za svibanj uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31.01.2021. godine te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethodi mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.
 • Osobe koje u okviru kulturnog i kreativnog sektora obavljaju djelatnost samostalno i koji uplaćuju doprinose obveznih osiguranja (mirovinsko i zdravstveno) prema iznosima za uplatu doprinosa obveznih osiguranja koje mu odredi Porezna uprava (samostalni umjetnici, medijski djelatnici i dr.), a koji zbog nastalih okolnosti poput otkazivanja javnih događanja, manifestacija, predstava, eventa i sl., su ostali bez izvora prihoda, mogu koristiti mjeru, ukoliko im doprinose ne financira Ministarstvo kulture i medija.
 • Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96), upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija mogu predati zahtjev za očuvanje radnih mjesta samo za poslove u kojima ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).
 • Tvrtke u stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko su poslovno aktivne, imaju zaposlene i podmiruju svoje obveze.

Način odabira korisnika – Javni poziv.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 01. travnja 2021. godine do zaključno 23. travnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za ožujak, travanj i svibanj 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 24. travnja 2021. godine do zaključno 23. svibnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za travanj i svibanj 2021. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 24. svibnja 2021. godine do zaključno 23. lipnja 2021. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za svibanj 2021. godine.

Kriteriji

 1. Poslodavci trebaju dokazati da su u razdoblju od 01. travnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

ILI

 1. trebaju dokazati da su u ožujku 2021. godine imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. godine i ožujak 2019. godine Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za ožujak odnosno dokazati da su u travnju2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na travanj 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za travanj 2021. godine i travanj 2019. godine Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za travanj odnosno dokazati da su u svibnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na svibanj 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2021. godine i svibanj 2019. godine Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za svibanj.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani prije 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže  potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

 1. Ukoliko je poslodavac osnovan nakon 1. travnja 2019. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2019. godine temeljem predaje tablice pada, a u slučaju da je osnovan nakon 1. listopada 2020. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na siječanj 2021.godine

Ako je poslodavac osnovan nakon 1. veljače 2020. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. godine ili prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani nakon 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebaju dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Poslodavci koji su osnovani nakon 1. listopada 2020. godine, a u siječnju 2021. su bili zatvoreni Odlukom Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu za ožujak i travanj u iznosu 4.000,00 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

 1. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. godine ili četvrto tromjesečje 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece ako traže potporu za ožujak.

Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. godine ili četvrto tromjesečje 2020. godine ili prvo tromjesečje 2021.godine, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece ako traže potporu za travanj i svibanj. Iznimno, tromjesečni obveznici PDV-a koji su osnovani u četvrtom tromjesečju 2019. godine i kasnije te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ni jednom od navedenih kriterija dokazuju pad prihoda/primitaka za prvo tromjesečje 2021. godine u odnosu na četvrto tromjesečje 2020. godine

 1. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka. Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prihoda/primitaka prihvatljiv uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

VAŽNO: U smislu ovih kriterija prihodima/primicima se smatraju podaci o vrijednosti isporuka dobara i usluga iskazanih pod točkama I., II.1., II.2. i II.3. Obrasca PDV neovisno o njihovoj prirodi, strukturi i načinu obračuna. Iznimno, poduzetnici koji imaju odstupanja vrijednosti isporuka iz Obrasca PDV od prihoda/primitaka, a odstupanja se odnose na niže navedeno mogu dokazivati pad prihoda i drugom vjerodostojnom dokumentacijom:

– prihode/primitke koji su ostvareni isporukom dobara i usluga za koje pravo oporezivanja imaju druge države, a takve izlazne račune ne iskazuju na PDV obrascu,

– prodaju dugotrajne imovine,

– vlastitu potrošnju za osobni automobil,

– poseban postupak oporezivanja putničkih agencija ili poseban postupak oporezivanja marže za rabljena dobra ili poseban postupak za prodaju putem javne dražbe,

– obavljanje usluga koje nisu predmet oporezivanja PDV-om u tuzemstvu,

– različit način obračuna PDV-a u odnosu na obračun poreza na dobit/dohodak (npr. PDV prema obavljenim isporukama, dobit prema novčanom načelu).

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi https://mjera-orm.hzz.hr sukladno dostupnim uputama. Zavod ne preuzima odgovornost za podnošenje zahtjeva na neispravan način i izvan propisanog roka.

Obveze poslodavca

 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Zadržati sve radnike koji su kod njega bili u radnom odnosu prvog dana mjeseca za mjesec koji poslodavac prima potporu osim onih kojima ugovor o radu prestaje po nekom od navedenih načina: istek ugovora o radu na određeno vrijeme, otkaz ugovora o radu koji je skrivio radnik svojim ponašanjem, osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu, izvanredni otkaz ugovora o radu, otkaz ugovora o radu koji radnik daje poslodavcu, odlazak radnika u mirovinu. U slučaju prestanka ugovora o radu po nekom od navedenih načina, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu potpore prema danima koje je radnik odradio u mjesecu otkaza.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći:

– za mjesec ožujak najkasnije do 5. svibnja 2021. godine

– za mjesec travanj najkasnije do 5. lipnja 2021. godine

– za mjesec svibanj najkasnije do 5. srpnja 2021. godine

Isto se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore. Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od sljedećih načina:

 1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Obveze Zavoda

– Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije

– Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava

– Osigurati redovitu isplatu sredstava

– Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora

– Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca

– Prije isplate provjeriti pad prihoda/primitaka temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

– Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured/služba, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja.

Područni ured/služba ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Isplate sredstava

Do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi dokaza o isplaćenoj plaći, PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

 

Izvor: https://mjera-orm.hzz.hr/media/0yaavu4g/hzz-orm-ozujak-svibanj-2021-provedbena-dokumentacija-3004.pdf